top of page

Algemene voorwaarden

1.1)  De opdrachtgever verklaart, bij het overmaken van zijn bestelling, kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van en deze expliciet te aanvaarden. Andere tegenstrijdige voorwaarden of bepalingen zijn niet van toepassing tussen partijen tenzij deze vooraf door Nessie De Zitter schriftelijk zijn bevestigd.

 

1.2) Overeenkomstig artikel 18, lid 2, tweede alinea van de Uitvoeringsverordening nr. 282/201 VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE van 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, zal Nessie De Zitter ervan uitgaan dat een in de Europese Gemeenschap gevestigde opdrachtgever de status van “niet-belastingplichtige” heeft, zolang die opdrachtgever niet zijn correcte individuele BTW-identificatienummer heeft meegedeeld aan Nessie De Zitter én dit uiterlijk bij het opmaken van de factuur.

 

2) De diensten worden geleverd zoals omschreven in de offerte of factuur.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

 

3) De geldigheidsduur van een offerte bedraagt een maand.
De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.

 

4. 1) Annulering

A. Nessie De Zitter behoudt zich het recht de training, workshop, coaching, opleiding, presentatie, lezing, het evenemen, verdiepingsdag, traject of de spreeksessie ten allen tijden te annuleren of te verplaatsen. Het is niet mogelijk om vanuit de deelnemer of opdrachtgever kosten in rekening te brengen voor deze annulering of verplaatsing.

B. Met betrekking tot de deelnemer/opdrachtgever:

 • Deelname aan workshops, training, lezing, events, trajecten:
  Bij gemotiveerde annulering tot 30 werkdagen voor aanvang vindt terugbetaling plaats minus 50% van de deelname kosten voor administratiekosten.
  Bij niet-gemotiveerde annulatie zal een vergoeding verschuldigd zijn van 100% van de kosten van de deelname.
  Bij annuleren binnen 30 werkdagen voor aanvang, zal er altijd een vergoeding verschuldigd zijn van 100% van de kosten van de deelname.

 • Indien deelnemer (gedeeltelijk) heeft deelgenomen is er geen teruggave van toepassing. Daarnaast is het niet mogelijk de gemiste dag(delen) later in te halen.

 • Incompany workshops, lezingen, consultancy abonnementen en coachingtrajecten:
  Bij gemotiveerde annulatie, meer dan 30 werkdagen op voorhand, zal er geen vergoeding verschuldigd zijn vanwege de opdrachtgever.
  Bij niet gemotiveerde annulatie zal een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 100% van de opdracht.
  Bij annulatie binnen 30 werkdagen voor aanvang, zal er een vergoeding verschuldigd zijn van 100% van de opdracht.

 • Coaching:
  Annuleren van gereserveerde uren binnen 72 uur voor de aanvang van de sessie: 100% van de kosten van de geannuleerde uren.

 

4. 2) De particuliere consument heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete, zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de dienstenovereenkomst en/of factuur. Deze mededeling dient te gebeuren per aangetekende post.
De particuliere consument kan de overeenkomst echter niet herroepen indien de (eerste) uitvoering wordt overeengekomen binnen de termijn van 14 kalenderdagen.

 

5) Nessie De Zitter behoudt zich het recht bij het niet naleven van de betalingsverplichtingen, de lopende activiteiten op te schorten. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde gegevens en/of studies te gebruiken.

 

6.1)Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen met vermelding van factuurnummer op volgend rekeningnummer: BE97 7512 0844 4249

Bij niet betaling dient op het volledige factuurbedrag een functionele verwijlinterest te worden betaald van 1.5% per maand, automatisch en zonder ingebrekestelling.

 

6.2)Naast de voorwaarden voorzien in artikel 6.1), zal de klant die in gebreke blijft een achterstallige factuur te voldoen van rechtswege een forfaitaire en conventioneel vastgestelde schadevergoeding van 8% op het openstaande factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 50 EUR. Deze vergoeding geldt als forfaitaire bijdrage voor bijkomende administratiekosten, debiteurenbewaking en onbeschikbaarheid van gelden; zij blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige vordering in hoofdsom alleen wordt betaald.

 

7) Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt Nessie De Zitter zich het recht voor elk contract onmiddellijk te beëindigen zonder opzegtermijn.
Nessie De Zitter is in dit geval niet gehouden tot enige schadevergoeding of garantie.
In dit geval heeft Nessie De Zitter recht op het honorarium en de gemaakte kosten die tot op dat moment gemaakt zijn op voorwaarde dat de resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld worden en op een schadevergoeding ten belope van 50% van het saldo van de opdracht.

 

8) Alle informatie die partijen onderling uitwisselen dient in beginsel als vertrouwelijk te worden behandeld en mag niet worden gebruikt ten aanzien van derden noch worden doorgegeven aan derden. Het is mogelijk schriftelijk toestemming te krijgen voor het gebruik, de opdrachtgever en/of deelnemer(s) dienen hiervoor schriftelijk contact op te nemen met Nessie De Zitter.

 

9) Enkel in geval van een grove opzettelijke fout kan de aansprakelijkheid van Nessie De Zitter worden weerhouden. De aansprakelijkheid van Nessie De Zitter voor geleden schade is beperkt tot het facturatiebedrag dat betrekking heeft op (het deel van) de geleverde prestatie die de oorzaak is van de geleden schade.

 

10)  Alle opdrachten en activiteiten van Nessie De Zitter houden steeds inspanningsverbintenissen in waarbij Nessie De Zitter niet verantwoordelijk is voor foutieve informatie of onvolledigheden.. Klachten dienen aangetekend te worden overgemaakt binnen een termijn van 5 dagen na levering van de dienst.

 

11) De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan de opdrachtgever verstrekte materialen komen Nessie De Zitter toe. De door Nessie De Zitter verstrekte materialen zijn uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever of diens organisatie. Het is de opdrachtgever en diens organisatie of aangestelden verboden om de verkregen informatie te verveelvoudigen en/of te openbaren.
Het is tevens verboden video of film de maken van publieke sessies evenals materialen aangeboden door Nessie De Zitter .
 

12) Nessie De Zitter is ontlast van iedere verantwoordelijkheid in geval van overmacht of ziekte. In geval van ziekte heeft Nessie De Zitter het recht om een andere coach, spreker of trainer te voorzien indien mogelijk. Nessie De Zitter behoudt zich het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst te verlengen, zolang de overmacht of ziekte duurt. In dergelijk geval kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op een schadevergoeding. Het is de opdrachtgever toegestaan een ziekte-attest op te vragen.

 

13) Voorkomende onvoorziene omstandigheden dewelke niet te wijten zijn aan Nessie De Zitter of waarop Nessie De Zitter geen invloed heeft, brengen geen aansprakelijkheid in hoofde van Nessie De Zitter teweeg.

 

14) De nietigheid of ongeldigheid van een van de voorgaande bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de overige bepalingen tot gevolg.

 

15) Op alle overeenkomsten en verbintenissen is het Belgische recht van toepassing. Ingeval van betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Gent bevoegd.

 

16) De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat foto’s genomen tijdens spreek-sessies, trainingen (waaronder bijscholing) en evenementen mogen worden gepubliceerd door Nessie De Zitter.

bottom of page